Наукові публікації викладачів кафедри

за останні 5 років:

Наукові роботи Жукової Наталії Анатоліївни, доктора культурології, професора кафедри

Монографії:

 1. Жукова Н. А. Елітарна література в іменах : монографія / Н. А. Жукова – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2016 – 304 с.
 2. Жукова Н. А. Медіа-текст як продукт сучасної культури: досвід «сприйняття ‑ інтерпретація» / Н. А. Жукова // Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір : монографія / В.М. Судакова, М. Ю. Наумова та ін. – К. : Інститут культурології НАМ України, 2017. – С. 64-88.
 3. Жукова Н. А. Володимир Винниченко: морально-етичні розмисли як об’єкт теоретичного аналізу // Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 184-203.

 

Статті:

 1. Жукова Н. А. Повсякдення крізь призму естетосфери гастики: проект Мюріель Барбері / Н.А. Жукова // Культурологічна думка: щорічник наук. праць – К. : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2015 ‑ № 8 – С. 65-72
 2. Жукова Н. А. Обдарованість як компенсація травмованості: різомна інтерпретація Грегорі Нормінтона. / Н.А. Жукова // Культурологічна думка: щорічник наук. праць – К. : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2016 ‑ № 9 – С. 50-57.
 3. ЖуковаН. А. Інтимна відгородженість» Теофіля Ґотьє: проект «чистого» мистецтва / Н. А. Жукова // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць – Вип. 29 – К. : Міленіум, 2016 – С. 84-99.
 4. Жукова Н. А. Поліфуркація цивілізації: життєвий світ людини у війні та мирі / Polifurkacja cywilizacji: świat życia ludzkiego w przestrzeni wojny i pokoju // Wojna/Pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesnośc [Tłumaczenie tekstow z języka rosyjskiego i ukraińskiego Roman Sapeńko]. ‑ Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora, 2017. – s.85-100.
 5. Жукова Н. А. Проблема самоорганізації культуротворчих процесів: психоісторичний аспект / Н. А. Жукова // Культурологічна думка : щорічник наукових праць – К. : Інститут культурології НАМУ, 2017 ‑ № 11 – С. 7-22.
 6. Жукова Н. А. Карін Альвтеген як дослідник «тривалого страждання» // Українські культурологічні студії.– КНУ імені Т. Г. Шевченка : ВПЦ «Київський університет» – 1(2) 2018 – С. 63-68.
 7. Жукова Н. А. Карин Альвтеген: литературные эксперименты в контексте протоискусства // Национальная философия в глобальном мире : материалы Первого белорусского философского конгресса (Республика Беларусь, г. Минск, 18–20 октября 2017 г.). Доклады / НАН Беларуси, Ин-т философии НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2018 – с. 537-542
 8. Nataliia Zhukova. Nomadyczny projekt Dawida Foenkinosa// FILOLOGIА POLSKIEJ. ROCZNIKÓW NAUKOWYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO” 2018 (4) – с. 401-416
 9. Жукова Н. А. Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць – К. : Інститут культурології НАМУ, 2018 ‑ № 13 – С. 73-85.
 10. Жукова Н. А. Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Х. : ХАІ. – 2018. – № 1. – С. 23-38.
 11. Жукова Н. А. Борис Виан: Ирония творческой судьбы мистификатора // Польша. Зелена Гура. (в печати)/
 12. Zhukova Nataliia IMPERATIVE FOR THE FUTURE‑HUMAN HAPPINESS (PROJECT OF VOLODYMYRVYNNYCHENKO) // Future Human Image. Volume 12. Kyiv, 2019. P. 143-150.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Жукова Н. А. Трансформація суб’єкта в сучасній українській культурі (Інститут культурології Національної академії мистецтв України. “Трансформаційні процеси в культурі України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, комунікативні аспекти” Круглий стіл відбудеться 6 березня 2015 р. в м. Києві, за адресою бул. Тараса Шевченка 50/52, 7) (доповідь)
 2. Жукова Н. А. Номадологічний проект Давіда Фонкіноса / Н. А. Жукова // Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, Одеса, 28-30 квітня 2015 – К. : НАКККіМ, 2015 – С. 215-218
 3. Жукова Н. А. Обдарованість як компенсація травмованості: різомна інтерпретація Грегорі Нормінтона. // Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна смислів. 25 листопада 2015 р., Київ (доповідь)
 4. Жукова Н. А. Поліфуркація цивілізації: життєвий світ людини у війні та мирі // Зелена Гура, Дилемма «Мир или Война» и ответ гуманитарных наук на вызовы современности 18-19 ноября 2015 международно-практическая конф.
 5. Жукова Н. А. Мистецька освіта в вузах: проблеми і перспективи поточного періоду // Науково-практична конференція «Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві» ‑ НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, Ін-т культурології НАМУ, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Львівська національна академія мистецтв, Харківська державна академія дизайну і архітектури. 13 листопада 2015 року. (доповідь)
 6. Жукова Н. А. Низова естетика як спосіб сприйняття «Іншого» // Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» 26-27 листопада 2015 р. – Міністерство культури України, Харківська державна академія культури, Інститут культурології НАМУ, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. (доповідь)
 7. Жукова Н. А. «Новий роман»: у пошуках втраченої реальності // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теорет. нонф., Київ, 2-3 червня 2016 р. – К. : ІК НАМ України, 2016 – С. 51-53.
 8. Жукова Н. А. «Проекти» постмодернізму в сучасному мистецтві // Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2016 року) / Харків. держ. акад.. культури; відп. За вип.. Н. М. Кушнаренко – Харків : ХДАК, 2016 – С. 287-288.
 9. Модель «семіотичної гри» у творчості Г. Нормінтона // Міждисциплінарна науково-теоретична та практична конференція з міжнародною участю “Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур – Київ, НАМУ, ІК НАМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ, 30 листопада 2016 р. (доповідь).
 10. Жукова Н. А. Культуротворчий потенціал персоніфікації: український досвід / Н. А. Жукова // Міжнародна науково-практична конференція «Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики» (25 квітня 2017 року, м. Київ). (доповідь).
 11. Жукова Н. А. Інтерпретація як систематизація: транскультурність інтерпретації. / Н. А. Жукова // Науковий круглий стіл «Інтердисциплінарні комплексні дослідження як основа культурології» (16 березня 2017 р., Київ, ІК НАМУ). (доповідь).
 12. Жукова Н. А. Культуротворчий потенціал біографізму / Н. А. Жукова // Науковий круглий стіл «Антропологізм культури в ретроспективі та перспективі» (20 квітня 2017 р., Київ, ІЕ НАМУ). (доповідь).
 13. Жукова Н. А. Людиномірний дискурс екрана: сучасні прояви і смисли в українському кіно // Міждисциплінарна наукова конференція (у межах ХІ Всеукраїнського фестивалю науки) «Екранні візії молодого українського кіно: мистецтвознавчі та культурологічні інтерпретації» (Київ, 18 травня 2017 р.(НАМУ, ІК НАМУ, ІПСМ НАМУ)).
 14. Жукова Н. А. Медіатекст як продукт сучасної культури: до питання «інформованості» середньосоціальної людини / Н. А. Жукова // І Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття» (25-26 травня 2017 р., Київ, Київський національний університет культури і мистецтв). (доповідь).
 15. ЖуковаН. А. Культуротворчий потенціал біографізму (на прикладі творчості Едуарда Кочергіна) // Культура — текст — особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теор. конф., Київ, 1–2 червня 2017 р. — К.: ІК НАМ України, 2017. — С. 85-89.
 16. Жукова Н. А. Интерпретация проблемы одаренности в романе Грегори Норминтона «чудеса и диковины» // Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной науки». Proceedings of the International Scientific Conference ” Topical problems of modern science” ‑ (June 16, 2017, Warsaw, Poland) Vol.2 ‑ MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION ‑ С. 23-28.
 17. Жукова Н. А. Интерпретация проблем фундаменталтьной онтологии и психоанализа в современном искусстве (на материале романа Карин Альвтеген «Стыд») // Национальная философия в глобальном мире : тезисы Первого белорусского философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – С. 109-110. (Республика Беларусь, г. Минск, 18-20 октября 2017 года).
 18. Жукова Н. А. Номадологічний проект в сучасній літературі (на прикладі роману Давіда Фонкіноса «Спогади»). // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. матеріалів Міжнар. Інтернет- конференції, м. Маріуполь, 15 листоп. 2017 р. / Маріуп. держ. ун-т ; за заг. ред. Г. І. Батичко. – Маріуполь : МДУ, 2018. С. 236-238.
 19. Синергетичний підхід до аналізу візуального мистецтва як складова культурологічного дослідження // Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. матеріалів Міждисциплінарної наук. конф., Київ, 7–8 грудня 2017 р. — К.: ІК НАМ України, 2017. – С. 25-27.
 20. ЖуковаН. А. Проблема способу існування літературного твору і науковому доробку Ігоря Юдкіна // Науковий круглий стіл «Культурологічні школи України: дослідження молодих науковців». – ІК НАМУ, кафедра культурології НУ «Києво-Могилянська академія», 26 квітня 2018 р.
 21. Жукова Н. А. Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі естетичних теорій його часу // Україна – Польща: діалог культур : зб. Матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму, Київ, 19-21 квітня 2018 р. – К. : ІК НАМ України, 2018. ‑ С. 24-26.
 22. Zhukova N. Boris Vian: hoax of Other and the Otherness // II międzynarodowej konferencji naukowej FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH organizowanej w ramach cyklu NAJNOWSZA SŁOWIAŃSKA LITERATURA I KULTURA POPULARNA, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora, 18-19 października 2018 roku.
 23. Zhukova N. Erich Emmanuel Schmitt. «Ulysse from Bagdad”: travelog of refugee // II International Conference “Central and Eastern Europe: War as a Problem of the Modern World – Theory, Practice, Cultural Context”. [in the framework of the Days of Science, The Faculty of Philosophy Taras Shevchenko National University of Kyiv and XI Philosophical Symposium, University of Zielona Gora]. Zielona Góra, Karłów 08-12.05.2019.
 24. Жукова Н. А. Комунікативний потенціал самоорганізації культури // Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Перспективи динаміки культури в контексті самоорганізації суспільства в ХХІ столітті». Інститут культурології Національної академії мистецтв України. 10 грудня 2019 року. (у друці).

Наукові роботи Кузнецової Ірини Олексіївни, доктора мистецтвознавства, професора кафедри

1.  Кузнецова І.О. Образотворче мистецтво як віддеркалення системи моди. “Art & Design”. К. 2019.№2.С.104 -110 (фах.)

2. Kuznetsova I.  Hapchuk О., Lukinov V. Special Features of Using Secondary Materials in the Interior Design of Public Dining Establishments   // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 90 (2017) 012147 СКОПУС http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012147

3.  Iryna KuznetsovaLjubov RosliakovaViktorija Zakharchuk and Natalia

4.  SamosudovaSpecial aspects for forming the interiors of thai shopping malls through the use of the biological approach. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 90 (2017) 012215 (СКОПУС)

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012215/pdf

5.  Kuznetsova I.O., Solomenko A. Logic reading of shaps and materials used in the interiors in Victorian era artists masterpieces/ British Journal of Educational and Scientific Studies.  London, 2015.  P. 485-491.

6.  Kuznetsova I.O., Us V.F., Shvets S.P. History of design of planes. PROCEEDINGS. THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. Safety in Aviation and Space Technologies. September 19-21, 2016.  Kyiv, 2016.   P.10.3.29-10.3.36.

7. Kuznetsova I., Us V., Heher A.  Visual Recursive Systems in Designing of the Hutsul Ornaments for Flat Surfaces. TERRITORI E FRONTIERE DELLA RAPPRESENTAZIONE  TERRITORIES AND FRONTIERS OF REPRESENTATION. 39 CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE. UID 2017, Napoli, 14-15-16 SEPTEMBRE.  Roma: GANGEMI EDITORE INTERNATIONAL, 2017.   P.311-314.

8. Кузнецова І. О.  Особливості змісту дисципліни «Основи формоутворення» в НАУ. Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство   К.: «Компрінт», 2016.   Вип. 10.  С.78-85. (фах.)

9.  Кузнецова І.О., Пономаренко В.І. Естетика стилю деконструктивізм .Теорія та практика дизайну. Зб. наук. праць.  К.: Дія, 2015.  Вип. 8.   157-163.(фах.)

10.  Кузнецова І.О., Коржаневич Д.О. Особливості  ігрового принципу в постмодернізмі   Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць. К.: «Дія», 2015. Вип. 7.  С.117-124.(фах.)

11.  Кузнецова І. О., Ткач Н.А.  Історія озеленення інтер’єрів від III тисячоліття до нашої ери до ХХ століття .Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Мистецтвознавство  К.: «Компрінт», 2016.  Вип. 9.   С.129-141. (фах.)

12.  Кузнецова І. О. , Ус В.Ф., Залізко Ю.В. Особливості типів конструкцій cучасних меблів – трансформерів . Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство  К.: «Компрінт», 2016.  Вип. 9. С.121-128. (фах.)

13.  Кузнецова І.О. , Чередниченко Ю.А. Сенсорний дизайн: визначення, застосування та засоби творення . Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. К.: «Дія», 2015. Вип. 8.   С.164-169. (фах.)

14.  Кузнецова І.О. , Сірак В.В. Прояви композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер’єрах . Вісник КНУТД. Збірник наукових праць. К.: КНУТД, 2016.  №4 (100).  С. 122-125.   (фах.)

15.  Кузнецова І. О. , Ус В., Луганцева Д. Східнотрипільський керамічний посуд Уманщини: характерні риси формоутворення . Zbior raportow naukowych. “Najnowsze badanie naukoweTeoriapraktyka,  2015. Збірка наукових праць: матеріали наук.-практ. конференції.  Познань, 2015.   С.62-66.(Польща).

16.  Кузнецова І. О. , Сідорова О.І., Копотіенко А. Особливості архітектури, дизайну інтер’єру  і предметів  побуту Новомиргородського району Кіровоградської області України/   Zbior raportow naukowych. “Najnowsze badanie naukoweTeoriapraktyka,Збірка наукових праць: матеріали наук.-практ. конференції.   Варшава (Польща), 2015.  С.11-18.(Польща).

17.  Кузнецова І. О. Привольнева С.О., Баламут А., К. Особливості архітектури, дизайну ітер’єру і предметів побуту Шполянського району Черкаської області України кінця XVIII – початку XX століття. Zbiór raportów naukowych. „Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria„ : Збірка наукових праць: матеріали наук.-практ. конференції.  Лодзь, Польща, 2015.  Ч. 1.  С. 10 – 17. (Польща).

18.  Кузнецова І.О., Привольнева С.О. Основи створення концептуальної модели формоутворення простору сучасного кримськотатарського інтер’єру. К., Міжвідом. науково-техніч. зб. «Технічна естетика і дизайн». 2018, Вип.14, С.253-257.  (фах.)

19.  Кузнецова І.О., Яремчук О.М.,Ромаскевич А.Г., Гладких С.Л. Концептуальна модель рівнів гармонійного формоутворення інтер’єрів, які виконані у історичних стилях. К., Зб.наук.праць. «Теорія та практика дизайну» 2018,   Вип. 15, С.  75-82. (фах.)

20.  Кузнецова І.О.,  Гегер А. Д., Лільчицький О.В. Особливості  напрямків історичного розвитку шрифтових композицій в дизайні інтер’єру. К., Зб. наук. праць. «Теорія та практика дизайну» 2018.   Вип. 14. С. 79-94.  (фах.)

21.  Кузнецова І.О., Гегер А.Д,, Лільчицький О.В., Гуменюк І.І. Особливості використання монохрома в дизайні інтер’єру. К., Зб. наук.праць. «Теорія та практика дизайну» 2018,   Вип. 15. С.69-78. (фах.)

22.  Васько О.В., Привольнева C.О., Кузнецова І.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 87022. Дата реєстрації 13.03.2019 Твір ужиткового мистецтва «Концептуальна модель сучасної інтерпретації карого столика – курсю».

23.  Кузнецова І.О., Луганцева Д.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63245 Дата реєстрації 29.12.2015. Концептуальна модель світильника «Х» для художників, дизайнерів, архітекторів.

24.  Kuznetsova I.Shepel H. CURRENT COLOR SOLUTION FEATURES IN INTERIORS ON MODERN SHIPS  . THEORY AND PRACTICE DESIGN: Scientific digest.   К.: «Komprint», 2017.  Issue №  11.   Р. 89-98. (фах.)

25.  Tretyak Y., Kuznetsova I., Us V., Ilyk I.   SPECIFIC USE OF THE FOLK TEXTILES FOR THE MODERN ETHNIC INTERIOR DESIGN IN UKRAINETHEORY AND PRACTICE DESIGN: Scientific digest. К.: «Komprint»,  2017. Issue № 11.  Р. 204-214. (фах.)

26.  Кузнецова І.О., Гегер А. Д., Залізко Ю. В.  Рекурсивні меблі -трансформери: підходи до класифікації /  Технічна естетика і дизайн. Збірник наук. праць.  К.: КНУБА,  2017. (фах.)

27.  Кузнецова І.О., Ус В.Ф.,  Швець С.П. Особливості використання настінного розпису в дизайні інтерєру  / Архітектура та екологія: VІІІ  Міжнародна науково-практична конференція. К.: НАУ, 2016.   С. 156-159

28.  Кузнецова І.О., Кручініна Д. Б.  Функційна виразність форми в прикладах відомих об’єктів дизайну XX – початку ХХ ст. / Архітектура та екологія: VІІІ  Міжнародна науково-практична конференція. К.: НАУ, 2016. С. 154-156

29.   Кузнецова І.О., Сірак В.В. Прояви композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер’єрах. Вісник КНУТД. Збірник наукових праць.  К.: КНУТД, 2016.   №4 (100).   С. 122-125. (фах.)

30.  Кузнецова І.О., Сірак В.В.  Прояви композиційного елементу руху в дизайні інтер’єрів аеровокзалів. Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство  К.: «Компрінт», 2017.  Вип. 12  С.  149-156. (фах.)

31.  Кузнецова І.О., Рамаскевич А.Г., Борисенко Д.А., Бойчук В.І. Особливості фактурного і текстурного формоутворення в історії дизайну меблів ./  Технічна естетика і дизайн. Збірник наук. праць.  К.: КНУБА,  2017.  (фах.)

32.   Кузнецова І.О., Русаков І.О., Руденко О.В.  Гербич К.О. Інноваційні напрями в дизайні интер’єру /Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство  К.: «Компрінт», 2017.   Вип. 12.  С. 157-165. (фах.)

33.           Кузнецова І.О.,  Чемакіна О.В., Бойчук В.І. Особливості фактурного формоутворення в дизайні меблів . Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/ Мистецтвознавство.  К.: «Компрінт», 2017.  Вип. 13.  С. 169-178. (фах.)

34.   Кузнецова І.О., Тарас І.П., Колосова Н.А.,ОнищенкоВ.А. Особливості дизайн-проектування інтер’єрів сучасних ресторанів, виконаних в стародавньому китайскому стилі // «Теорія та практика дизайну» . К.: НАУ,  2018,   Вип. 14. С. 95-107. (фах.)

35.  Кузнецова І.О., Коржаневич Д.О. Основні ідеї прийомів  художнього проектування інтер’єрів кінотеатрів в стилі постмодернізм. Технічна естетика та дизайн. Зб. наук. праць. К.: КНУБА, 2019. № 16.  С. 34-49. (фах.)

36.  Кузнецова І.О., Петренко В. Специфіка дизайну етикетки при флексографічному виді друку. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (5-9 листопада 2018 р.). ХНТУ. Херсон: ХНТУ, 2018. С. 137-138.

37.  Кузнецова І.О.,  Яремчук О.М., Гербич К.В. Витоки сучасних шрифтових композицій, використовуваних при оформленні інтер’єрів молодіжних клубів. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» 20 квітня 2018 р.  К.: КНУТД, 2018. с.76-78

38.  Кузнецова І.О.,  Борисенко Д.А. Особливості застосування глянцевих поверхонь у дизайні сучасних інтер`єрів . «МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ХХI СТ. «АРХІТЕКТУРА. БУДІВНИЦТВО. ДИЗАЙН» : Тези доповідей IІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. .  К.: НАУ, 2018.   С.  197-199.

39.  Кузнецова І.О.,    Бойчук В.І.  Особливості організації внутрішнього простору закладів для людей  з вадами зору із застосуванням тактильних поверхонь . «МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ХХI СТ. «АРХІТЕКТУРА. БУДІВНИЦТВО. ДИЗАЙН» : Тези доповідей IІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. .  К.: НАУ, 2018.  С. 195-197. 

Наукові роботи Оляніної Світлани Валеріївни, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри

Монографія:

 1. Оляніна С. Український іконостас. Символічна структура та іконологія. Київ: АртЕк, 2019. 400 с. (42 д.а.)

 

Статті:

 1. Оляніна С. Репертуар та іконографія зооморфних мотивів у декорі українських іконостасів XVII–XVIII ст. Культура України: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2015. Вип. 51. С. 194–207.
 2. Оляніна С. «Зооморфний код» в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–XVIII ст. Культура України: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2015. Вип. 49. С. 241–251.
 3. Оляніна С. Символічна структура флоральної декорації іконостасів. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2015. № 8. С. 97–112.
 4. Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы в декоре украинских иконостасов XVII–XVIII вв.: риторика форм, символико-аллегорический смысл. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва: ПСТГУ, 2015. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 2 (18). С. 92–116.
 5. Оляніна С. Світове древо на царських вратах: до інтерпретації символічного задуму українського іконостаса XVII–XVIII ст. Наукові записки НаУКМА: Теорія та історія культури: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.». Київ: КМ Academia, 2016. Т. 179. С. 32–41.
 6. Оляніна С. Різьблені зображення ангелів у програмі оздоблення українських іконостасів: символічний задум. Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: ІПСМ НАМ України, 2016. Вип. 12. С. 135–154.
 7. Оляніна С. Під крилами Бога: символіка геральдичного орла в іконостасах XVII–XVIII ст. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2016. № 9. С. 106–118.
 8. Оляніна С. Герби фундаторів в програмі іконостасів XVII-XVIII ст.: символічний задум. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2016. № 10. С. 125–134.
 9. Olianina S. The symbolic structure of the Royal Doors with zoomorphic motifs in the ukrainian iconostasis of the baroque age. Studies in the History of Images. Vol XVI. Firenze, 2017. P. 185–198.
 10. Оляніна С. Євхаристичні чаші в орнаментиці українського іконостаса: смисли очевидні і приховані. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2017. № 12. С. 138–146.
 11. Оляніна С.  Порцеляновий іконостас: імітація як мистецтво (на прикладі іконостаса з церкви с. Волокитине). Українська керамологія: національний науковий щорічник. За рік 2017. Естетика буття. Діалоги епох і культур. Опішне: Українське народознавство, 2019. Кн. ХІІ. Т. 2. С. 203–209.
 12. Оляніна С.  «Закон гармонії» Ф. Б. Растреллі: про задум іконостаса Андріївської церкви в Києві. Славістична збірка. Київ: Інститут археографії НАН України, 2017. С. 262–272.
 13. Оляніна С. Семантика мотиву посудини в орнаментиці українського іконостаса. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2018. № 13. С. 143–157.
 14. Olianina S. Images-Metaphors in the Ornamentation of Ukrainian Iconostasis of the Baroque Period. World Science. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. №12(40). Vol.2, December 2018. Р. 49–55.
 15. Оляніна С. Архітектурне обрамлення в іконостасі як інструмент коментаря сакрального образа. Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці: наук. зб. / Нац. академія образотворчого мистецтва і архітектури. Київ: НАОМА, 2018. Вип. 27. С. 44–49.
 16. Оляніна С. Іконостас як візія Небесного Єрусалима. Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник / Ін-т проблем сучас. мистець. НАМ України. Київ: ІПСМ НАМ України, 2019. Вип.15 (2). C. 46–53.
 17. Оляніна С. Іконостас як образ райського сад. Культурологічна думка: щорічник наук. пр. / Ін-т культурології НАМ України. Київ: ІК НАМ України, 2019. №16. C. 36–45.
 18. Оляніна С. Український іконостас: від функціональної конструкції до архітектурної рами. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 374–378.

 

Публікації матеріалів конференцій:

 1. Оляніна С. Іконостас Вознесенської церкви у Березні. Могилянські читання 2010 року: зб. наук. пр.: Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 2011. С. 273–279.
 2. Оляніна С. Іконостас Благовіщенської церкви Михайлівського собору Видубицького монастиря: питання датування. Могилянські читання 2011 року: зб. наук. пр.: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 2012. С. 260–266.
 3. Світлична Н., Оляніна С. Невідомі зображення ікон із соборів Києва (за матеріалами групи “Негативи” Національного заповідника “Софія Київська”). Могилянські читання 2011 року: зб. наук. пр.: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 2012. С. 310–317 (Здобувачу належать постановка теми, розроблення гіпотези та методики дослідження, формулювання висновків).
 4. Оляніна С. Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам’яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору. Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 2012. С. 187–190.
 5. Оляніна С., Світлична Н. Іконостас XVII ст. Кирилівської церкви в Києві: історичні трансформації художнього образу пам’ятки. Софійські читання. Київ: НІКЗ «Софія Київська», 2015. С. 341–352 (Здобувачу належать постановка теми, розроблення гіпотези та методики дослідження, формулювання висновків).
 6. Оляніна С. Храмові ансамблі Верхнього Києва в контексті архітектурного середовища 1930-х років: проблема припинення інформаційного обміну. Діалог культур: дослідження, практики, виклики: зб. матеріалів наук.-теорет. конф. Київ, 3–5 жовтня 2011 р. Київ: НАККіМ, 2012. С. 165–167.
 7. Оляніна С. Зооморфні мотиви в декорі українських іконостасів XVII–XVIII ст.: про можливі афонські джерела. Афонское наследие: Альманах, № 1-2/2015. Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. С. 461–481.
 8. Оляніна С. Символічна концепція царських врат XVII–XVIII ст. із зооморфними мотивами в композиції. Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теорет. конф., Київ, 2–3 червня 2016 р. Київ: ІК НАМ України, 2016. С. 88–90.
 9. Оляніна С. Український бароковий іконостас та його сучасні ремінісценції: проблема відтворення символічного змісту. Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: зб. тез доповідей наук.-теорет. конф. Київ: ІК НАМ України, 2016. С. 111.
 10. Оляніна С. Про символічний задум скульптурної декорації іконостасів XVII–XVIII ст. Православ’я в Україні: зб. матеріалів VI Міжнародної наук. конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церви (1991). Київ: КПБА, 2016. С. 712–723.
 11. Olianina S. Carved Angels on Guard for the Holy of the Holies in Ukrainian Baroque. Hierotopy between Art History and Religious Studies. Compendium of Abstracts, 2017. https://www.academia.edu/33893006/Hierotopy_between_Art_History_and_Religious_Studies._Compendium_of_Abstracts
 12. Оляніна С. Семантика мотиву посудини в орнаментиці українського іконостаса. Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. тез доповідей наук.-теорет. конф. Київ: ІК НАМ України, 2017. С. 51–53.
 13. Оляніна С. Корони в художньому оформленні літургійного простору християнських храмів Речі Посполитої XVII ст. Україна – Польща: діалог культур: зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму, Київ, 19–21 квітня 2018 р. Київ: ІК НАМ України, 2018. С. 35–36.
 14. Оляніна С. Рамкові конструкції українського іконостаса, як складна метафора. Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії. Матеріали 17 Міжнародної наукової конференції / НКПІКЗ. Київ, 2019. С. 38–40.
 15. Olianina S. Family Coats of Arms on the Iconostasis: Iconic and Conventional Signs. Medieval and Early Modern Art in Central Europe. Ostrava: University of Ostrava. P. 171–185.

 

Наукові публікації Осипової Тетяни Григоріївни, кандидата технічних наук, доцента кафедри

Статті:

 1. Благодір, О. Л. , Величко О. М., Осипова Т. Г., Вплив одночасної дії УФ-опромінення і магнітного поля у процесах реєстрації інформації/Технологія і техніка друкарства. — 2015.— № 4(50). — C. 29-34. (фахове видання)
 2.  Subordination as The Priority Principle of Landscape Area Organization. The journal has a cer-tificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319,  Slovak interna-tional scientific journal, 2016. – №1 С.52-56 (фахове видання)
 3. Kanevskyi М.Ye., Осипова Т. Г., Вплив комп’ютерних технологій на сучасне мистецтво фотолітографії/Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”. – вип. 2(44). – 2018. – с. 130-139.(фахове видання)
 4. Мєшков Р.А., Осипова Т. Г.,Особливості дизайну дитячих  книжок з елементами «pop-up»/Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”. – вип. 4(62). – 2018. – с. 115-125.(фахове видання)
 5. Канєвський М.Є., Осипова Т.Г., Новітнігеометричні принципи побудови ландшафтних композицій прямокутної форми/Збірник наукових праць “Етнодизайн у контексті українського національ-ного відродження та європейської інтеграції”. – книга 3. – 2019. – с.
 6. Осипова Т.Г., Пшенична М. В., Пшеничний Ю. В.,DESIGN OF CHILDREN’S BOOKS WITH ELEMENTS OF “POP-UP”/The journal has a cer-tificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319,  Slovak interna-tional scientific journal, 2019. – №35 С.27-32(фахове видання)

Навчально-методичні праці:

 1. РИСУНОК І ПЕРСПЕКТИВА Теорія та практика короткочасного рисунка(Навчальний посібник)/Осипова Т.Г., Белянський О.М., /К.:НТУУ»КПІ», 2019.-Електронне видання.
 2. Комп’ютерна графіка, Векторна графіка (Навчальний посібник)/Жукова Н.А., Осипова Т.Г./К.:НТУУ»КПІ», 2020.-Електронне видання.

 

Наукові публікації Прохорчук Поліни Сергіївни, асистента кафедри

Статті:

1) Прохорчук П. С. Дефініція професійно-етична культура графічного дизайнера/ П.С.Прохорчук // збірнику«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», : друкований науковий фаховий журнал, , № 50, 2018. С. 191-195

2) Прохорчук П. С. Етичні аспекти фахової передвищої графічних дизайнерів: Аналіз мистецько-педагогічної літератури/ П.С.Прохорчук // Науковий вісник НУБіП: друкований науковий фаховий журнал, серія «Педагогіка, психологія, філософія» № 277, 2017. – С. 209-213

3)Проблема формування професійно-етичної культури у психолого-педагогічній літератури;

4) Критерії, компоненти та показники формування професійно-етичної культури;

5) Педагогічні умови формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів у коледжах;

6) Методологічні підходи до формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів;

7) Модель формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів.

Тези конференцій.

1) Прохорчук П.С.  Професійно-етична культура графічного дизайнера. / П.С. Прохорчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 5 березня – 19березня 2018 р.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018. – с. 132-134.

2) Прохорчук П.С. «Естетичні аспекти підготовки майбутніх графічних дизайнерів у коледжах і технікумах при проведенні досліджень у галузі фірмового стилю» / П.С. Прохорчук // Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. В ЄС (м. Київ, 15 травня 2017 року). – Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2017. – с. 59-61.

3) Критерії, компоненти та показники формування професійно-етичної культури;

4) Педагогічні умови формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів;

11) Етичні аспекти фахової передвищої підготовки графічних дизайнерів. Аналіз мистецько-педагогічної літератури;

12) Методологічні підходи до формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів.

Авторське право на твір:

на науковий твір “Професійно-етичний кодекс графічного дизайнера” № 90631 (2019 р.)